Злополуки

Предстои ви пътуване в чужбина по работа или за развлечение? Погрижете се за вашата сигурност, както и на хората, които ви придружават. Осигурете си спокойствие и за най-приключенското пътуване, което сте планирали. С широката гама от Злополуки предлагани от “ Бул Брокер“ ООД, индивидуални или групови си гарантирате съдействие и навременна медицинска помощ в случай на злополука или заболяване.

ТУРИСТИЧЕСКИ ЗАСТРАХОВКИ И ЗЛОПОЛУКА

ТУРИСТИЧЕСКИ ЗАСТРАХОВКИ

Помощ при пътуване в чужбина
Застраховка за български и чуждестранни граждани, пътуващи в чужбина, за направените от тях в спешни случаи и пo медицинско предписание, разноски при злополука и  внезапно заболяване.
Полицата е с покритие за цял свят, съгласно избраната дестинация от застрахованият.

Покрити рискове
 - Спешни случаи, по меди­цинско предписание, медицински, хирургични, фармацевтични и болнични разноски, свързани с настъпването на рисковете злополука и внезапно заболяване. Отговорността на Застрахователя е до застрахователната сума по настоящата Клауза, посочена в полицата.
 - Разноските, направени за болнично лечение  при злополука  или внезапното заболяване;
 - Възстановяват се разходите, извършени за ме­дицински транспорт (когато това писмено е препоръчано от лекуващия лекар) и репатриране на за­страхования. Разходите за медицински транспорт се поемат до размера на сумата, съответстваща на разходите по организирането на такова транспортиране до територията на Република България, направени от Асистиращата компания, и до застрахователната сума по това покритие;
 - Възстановяват се разходите за съпровождане от медицинско лице при наличие на лекарско пред­писание за това, или на тленните останки на застрахования в случай на смърт, причинена от зло­полука или внезапно заболяване, до мястото на погребението в Република България;
 - Покриват се разноските за спешно зъболечение, включително анестезия, в случаи на силни болки и възпалителни процеси в резултат на злополука или внезапно заболяване, изискващи незабавна стоматологична помощ;

Допълнителни рискове

 - Правна помощ - застрахователят се задължава да изплати разходи на застрахования до определения лимит за това покритие, направени в чужбина, за адвокатски хонорари, съдебни такси и други плащания, свързани със съдебен иск и друга съдебна процедура, заведена срещу застрахования в чужбина през срока на застраховката, в случай на непреднамерено нарушаване на законите на страната, в която пътува или временно пребивава.
 - Обща гражданска отговорност към трети лица - Застрахователят ще покрие суми, които Застрахованият бъде задължен да плати въз основа на съдебно решение или на споразумение за причинените вреди на трети лица;
 - Отмяна, прекъсване или удължаване на пътуването - Застрахователят ще възстанови документално доказаните разходи, настъпили във връзка с отмяна, прекъсване или удължаване на пътуване, както и забава или отмяна на редовен полет или изпускане на свързващ редовен полет, които не подлежат на възстановяване на друго основание.
 - Забавяне, повреда, загуба или кражба на багаж и документи

Застрахователна сума

Застрахователната сума е горната граница, до която Застрахователят е отговорен при настъпва­не на застрахователно събитие.
Отговорността на Застрахователя за срока на действие на застрахов­ката е до размера на избраната от застраховащия застрахователна сума, посочена в полицата, независимо от броя на настъпилите застрахователни събития. След извърш­ване на плащания по застрахователната полица застрахователната сума по съответната клауза се намалява с размера на извършените плащания.

Застрахователна премия

Застрахователната премия се определя от Застрахователя и се отразява в застрахователната полица.
Застрахователната премия се плаща еднократно при сключване на застраховката.

При настъпване на застрахователно събитие

При настъпване на застрахователно събитие застрахованият е длъжен да се обади на телефонния  номер за спешна помощ на денонощния център на Асистиращата компания и да следва дадените му указания.

ЗАСТРАХОВКА ОТМЯНА НА ПЪТУВАНЕ

Застраховката „Отмяна на пътуване“ е доброволна и е предназначена за лица, на които им предстои туристическо или бизнес пътуване на територията на България или чужбина. Сключва се срещу риска от отменено или пропуснато пътуване поради медицински или немедицински причини, независещи от волята на застрахования и непредвидими към момента на сключване на застраховката.
 Застрахователят възстановява на застрахованото лице разходи за самолетни билети, хотелски резервации и други туристически и бизнес услуги, извършени предварително, които не могат да бъдат възстановени при отмяна на пътуването.


Покрити рискове по застраховката са:

 - смърт вследствие злополука за лица над 14 годишна възраст;

 - разходи за отмяна на пътуването;

 - разходи за съкращаване или прекъсване на пътуването;

 - разходи за удължаване на пътуването;

 - закъснение на самолетен полет.

Застрахователят не дължи застрахователно обезщетение и не възстановява разходите на Застрахования за събития, които са в пряка причинноследствена връзка с:

 -  Неизпълнение или неточно изпълнение на клаузите по договора за организирано пътуване от страна на застрахования, туроператора, туристически агент, превозвач или хотелиер. 

- Всякакво нежелание или невъзможност на застрахования да пътува или да продължи започнато пътуване, когато не са налице медицински или немедицински причини, покрити по условията на застраховката;

 - Липса или ненавременно направена резервация или плащане към туроператор, туристически агент, превозвач или хотелиер;

Застрахователна сума и премия

Застрахователната премия (цената на застраховката) зависи от застрахователната сума и дните от датата на сключване до края на пътуването.  Застрахователната сума се определя в лева, в зависимост от размера на цената за индивидуалното или групово пътуване, самолетните билети или хотелската резервация.

Отговорността на Застрахователя е до размера на договорения лимит.

 

ЗЛОПОЛУКА НА ЧУЖДЕНЦИТЕ, КОИТО ПРЕБИВАВАТ КРАТКОСРОЧНО ИЛИ ПРОДЪЛЖИТЕЛНО В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИЛИ ПРЕМИНАВАТ ТРАНЗИТНО ПРЕЗ СТРАНАТА

Настоящата застраховка се сключва съгласно Наредбата за общите условия, минималната застрахователна сума, минималната застрахователна премия и реда за сключване на задължителната медицинска застраховка на чужденците, които пребивават краткосрочно в Република България или преминават транзитно през страната.

Застрахователят се задължава срещу платена застрахователна премия да обезщети застрахованото лице за действително извършените медицински разходи за неотложна и спешна медицинска помощ при внезапно, неочаквано, непредвидимо неразположение, болест или злополука, възникнали в срока на действието на застрахователния договор.

За разходи за лечение и болничен престой се считат разходите за медицинска помощ, при спешни състояния, разходите, направени за извън болнична и болнична медицинска помощ и разходите за дентална помощ .
 

Застрахователно покритие

Застрахователят ще изплати на застрахования следните медицински разходи в случай на злополука и/или акутно заболяване, настъпили по време на пребиваването му на територията на Република България:
 Действително извършените медицински разходи за неотложна и спешна медицинска помощ при внезапно, неочаквано, непредвидимо неразположение, болест или злополука, възникнали по време на действието на застрахователния договор, както следва:

  • разходи за медицинска помощ при спешни състояния, разходите, направени за извънболнична и болнична медицинска помощ;
  • документирани, необходими и целесъобразни транспортни разноски за настаняване или преместване на застрахования в болнично заведение;

Разходи за дентална помощ – покритието обхваща спешно възникнали внезапни състояния

Валидност и срока на действие на застраховката

Покритието по тази застраховка е валидно само за територията на Република България;

Застрахователният договор на чужденци, които пребивават краткосрочно в Република България или преминават транзитно през страната не може да бъде сключен за срок, по-дълъг от 90 (деветдесет) дни;

Застрахователният договор за чужденци, които пребивават продължително в Република България може да бъде сключен със срок до 1 (една) година;

Застраховката е в сила от 00.00 часа на деня, следващ този, в който е платена застрахователната премия до 24.00 часа на последната, посочена в полицата дата.

Застрахователна премия

Застрахователната премия се определя от Застрахователя;
Застрахователната премия се заплаща еднократно при сключване на застрахователната полица.
При настъпване на застрахователно събитие Застрахованият или лечебното заведение, което му оказва медицинска помощ, е длъжно  да уведоми Застрахователя чрез писмо, телефон или друг подходящ начин и да му предостави всички поискани документи. Длъжни са също така да съдействат на застрахователя за изясняване на всички обстоятелства и факти, свързани със застрахователното събитие;

ЗАСТРАХОВКИ ЗЛОПОЛУКА

Застраховка Злополука индивидуална и групова

Застраховката е предназначена за застраховане на български и чуждестранни лица. Могат да бъдат сключени индивидуална застраховка, застраховка за членове на семейство/домакинство или застраховка за група лица.
Основните рискове, които се покриват са:
Смърт в резултат на злополука
Трайна загуба на работоспособност в резултат на злополука.
Покритието е валидно 24 часа в денонощието, за територията на Република България, чужбина или комбинация от двете.
Срещу допълнително платена застрахователна премия, застрахователят ще изплати застрахователна сума и по допълнителните покрития :
Временна загуба на работоспособност в резултат на злополука;
Действително извършени разходи за закупуване на лекарствени средства и медикаменти, предписани от правоспособен лекар;
Дневни пари за болничен престой;
Действително извършените разходи за издирване и спасяване на Застрахования;
Действително извършените разходи за медицински транспорт на Застрахования;
Действително извършените разходи за репатриране на тленните останки на Застрахования;
Допълнителните покрития са валидни 24 часа в денонощието, само за територията на Република България, освен ако не е уговорено друго и е платена допълнителна застрахователна премия.

Застрахователна сума и премия

Застрахователната сума се договаря между Застраховащия/Застрахования и Застрахователя и се посочва в застрахователната полица, поотделно за всяко покритие.
Застрахователната сума е еднаква за всички застраховани лица.
Застрахователната сума е горната граница, до която Застрахователят е отго­ворен при настъпване на застрахователно събитие.
След извършване на плащания по застрахователната полица застрахова­телната сума се намалява с размера на извършените плащания.
Застрахователната премия се определя от Застрахователя и се отразява в застрахователната полица. Застрахователната премия се плаща еднократно при сключване на застра­ховката или разсрочено на вноски. Когато е договорено разсрочено плащане, при сключване на договора се определят и датите на падежите на текущите премии. Застрахованият е длъжен да следи за настъпване на падежите и да плаща дължимите вноски в срок.

Застраховка  злополука на учащи и персонал

Застраховката е подходяща за деца в детски ясли и градини, ученици в начални и средни училища, студенти във висши учебни заведения, както и за административния, преподавателския и помощния персонал, работещ в тях. Застраховката може да се сключва индивидуално и групово.
Основните рискове, които се покриват са:
Смърт в резултат на злополука
Трайна загуба на работоспособност в резултат на злополука.
Основното покритие е валидно 24 часа в денонощието, за територията на Република България, чужбина или комбинация от двете.
Срещу допълнително платена застрахователна премия, в комбинация с горепосочените основни рискове, застрахователят ще изплати застрахователна сума и по допълнителните покрития:
Временна загуба на работоспособност в резултат на злополука;
Действително извършени разходи за закупуване на лекарствени средства и медикаменти, предписани от правоспособен лекар;
Дневни пари за болничен престой.

Застрахователна сума и премия

Застрахователната сума се договаря между застрахования и застрахователя и се посочва в застрахователната полица, поотделно за всяко покритие.
Застрахователната сума е еднаква за всички застраховани лица.
Застрахователната сума е горната граница, до която Застрахователят е отго­ворен при настъпване на застрахователно събитие.
След извършване на плащания по застрахователната полица застрахова­телната сума се намалява с размера на извършените плащания.
Застрахователната премия се определя от Застрахователя и се отразява в застрахователната полица. Застрахователната премия се плаща еднократно при сключване на застра­ховката или разсрочено на вноски. Когато е договорено разсрочено плащане, при сключване на договора се определят и датите на падежите на текущите премии. Застрахованият е длъжен да следи за настъпване на падежите и да плаща дължимите вноски в срок.

Застраховка Злополука на спортисти

Застраховката се сключва за лица, активно практикуващи спорт на аматьорски или професионални начала в спортни или фитнес зали, центрове, клубове, спортни отбори, съюзи и федерации, както и за  длъжностни лица, имащи отношение към организацията, подготовката и участието на спортистите в учебно-тренировъчния и състезателeн процес в отбора, клуба, съюза или федерацията.
Застраховката може да бъде индивидуална или групова.
Основните рискове, които се покриват са:
Смърт в резултат на злополука
Трайна загуба на работоспособност в резултат на злополука.
Основното покритие е валидно 24 часа в денонощието, за територията на Република България, чужбина или комбинация от двете.

Срещу допълнително платена застрахователна премия, в комбинация с горепосочените основни рискове, застрахователят ще изплати застрахователна сума и по допълнителните покрития:

Направените при спешни случаи, пo медицинско предписание, медицински, хирургични, фармацевтични u болнични разноски, свързани с настъпването на риска Злополука по време на посещение на спортно, културно или друго мероприятие, провеждано в застрахования обект;

Разходите, извършени за медицински транспорт и репатриране на Застра­хования (когато това писмено е препоръчано от лекуващия лекар) или на тленните му останки в случай на смърт, причинена от „Злополука“, дo място­то на погребението в Република България.

Застрахователна сума и премия

Застрахователната сума се договаря между застрахования и застрахователя и се посочва в застрахователната полица, поотделно за всяко покритие.
Застрахователната сума е еднаква за всички застраховани лица.
Застрахователната сума е горната граница, до която Застрахователят е отго­ворен при настъпване на застрахователно събитие.
След извършване на плащания по застрахователната полица застрахова­телната сума се намалява с размера на извършените плащания.
Застрахователната премия се определя от Застрахователя и се отразява в застрахователната полица. Застрахователната премия се плаща еднократно при сключване на застра­ховката или разсрочено на вноски. Когато е договорено разсрочено плащане, при сключване на договора се определят и датите на падежите на текущите премии. Застрахованият е длъжен да следи за настъпване на падежите и да плаща дължимите вноски в срок.

Задължителна застраховка Трудова злополука

Условията на застрахователната полица са съобразени с Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска Трудова злополука.
Застраховат се лицата (работници и/или служители), които извършват работа в основната и спомагателната дейност на предприятия, принадлежащи към икономическа дейност с трудов травматизъм, равен или по-висок от средния за страната, в чиято полза се сключва застраховка Трудова злополука.
Застрахователната полица осигурява  покритие срещу следните рискове:
Смърт в резултат на трудова злополука;
Трайно намалена работоспособност в резултат на трудова злополука;
Временна неработоспособност в резултат на трудова злополука.

Застрахователна сума и премия

 Застрахователната сума се определя на база годишната или месечната брутна работ­на заплата на застрахования към момента на сключване на застраховката. Застрахователната сума не може да бъде по-малка от 7-кратния размер на годишната брутна работна заплата на съответния работник или служител за 12-те месеца, предхождащи момента на сключване на застраховката.Застрахователната премия се определя от застрахователят и се плаща в пълен размер при връчване на полицата, освен ако не е угово­рено друго. В случай на неплащане на дължима поредна вноска при разсрочено плащане на за­страхователната премия застраховката се прекратява в 15-дневен срок след падежа на съответната вноска. Настоящото се счита за писмено предупреждение по смисъла на Кодекса за застраховане.