Имущество

Зщитете дома си от природни сили, аварии и човешки действия като сключите застраховка Имущество предложена Ви от нас. Широка гама от застрахователни покрития за надеждна защита на Вашия дом, домашно имущество, офис , административни и търговски сгради, оборудване, съоръжения, материали и суровини.

ЗАСТРАХОВКА ДОМАШНО ИМУЩЕСТВО

Какво покрива застраховка Домашно имущество
Описаният в полицата недвижим имот, намиращ се на територията на Република България, включващ:
– жилище (апартамент, самостоятелна къща или част от нея, в т.ч. балкони);
– движимо имущество, находящо се в жилището, общо обзавеждане, лични и други вещи използвани в домакинството, битови електроуреди, аудиовизуална и електронна техника, в т.ч. и външни тела на климатици;

Покрити рискове

Основни рискове
- пожар;
- експлозия;
- удар от мълния;
- природни бедствия: буря, ураган, градушка, проливен дъжд, включително щети от падащи дървета и     клони, вследствие на природни бедствия;
- измокряне в резултат на авария на водопроводна, канализационна, отоплителна и паропроводна инсталации (включително от забравени отворени кранове);
- злоумишлени действия на трети лица, вандализъм;
- удар от ППС или от летящо тяло с екипаж, падащи негови съставни части или товар;
- допълнителни разходи за отстраняване на последиците от настъпило застрахователно събитие.

Допълнителни покрития
- наводнение
- земетресение
- кражба чрез взлом или грабеж
- гражданска отговорност към трети лица - Покрива се отговорността на Застрахования за нанесени вреди на трети лица вследствие настъпило застрахователно събитие по покрити по сключена полица  рискове, за които застрахованият носи отговорност.
- късо съединение и токов удар на електрически инсталации и уреди - по условията на тази клауза Застрахователят покрива частична или пълна загуба на застраховано имущество, причинена от индукция от електрически ток в преносната мрежа, свръх напрежение, непряко попадение на мълния.
- тежест от естествено натрупване на сняг и лед
- случайно счупване на стъкла и витрини

Застрахователна сума
Застрахователната сума е лимит на отговорност на Застрахователя за срока на застраховката. Застрахователната сума е посочена в полицата поотделно за всяка клауза и вид имущество съгласно избраното от Застрахования застрахователно покритие.

Застрахователна премия
Застрахователната премия за всеки застрахователен период се определя от Застрахователя и се отразява в застрахователната полица. Застрахователната премия се плаща еднократно при сключване на застраховката или разсрочено на вноски, ако е договорено в полицата. Когато е договорено разсрочено плащане, при сключване на договора се определят и датите на падежите на текущите премии. Застрахованият е длъжен да следи за настъпване на падежите и да плаща дължимите вноски в срок.

Задълженията на всеки клиент
- При сключване на застрахователния договор да съобщите съществените обстоятелства, коитоса Ви известни и са от значение за оценката на риска.
- По време на действието на договора да обявите пред Застрахователя всички новонастъпили обстоятелства.
- Да предприемете мерки за предпазване на застрахованото имущество от вреди, както и да полагате грижа на добър стопанин по отношение на застрахованото имущество, в т.ч. да поддържате неговата цялост, функционална годност и качества.
- Да спазвате писмените предписания, дадени от Застрахователя при сключване на застрахователната полица и по време на нейното действие.
- Да уведомите незабавно Застрахователя, ако имате друга действаща застраховка за имуществото срещу рисковете, покрити по тази полица, или сключите други застраховки.
- Да уведомите писмено Застрахователя при прехвърляне на застрахованото имущество на трето лице не по-късно от 7 (седем) дни, считано от датата на прехвърлянето.
- Да платите дължимата застрахователна премия в сроковете, посочени в полицата.
- При настъпване на застрахователно събитие незабавно да уведомите органите на противопожарната охрана и/или полицията, и/или други компетентни органи, когато това се налага от естеството на застрахователното събитие. Едновременно с това да известите в писмен вид Застрахователя в срок до 3 (три) дни от узнаването, като запазите увреденото имущество за оглед от представители на Застрахователя и осигурите достъп до него. В случай на кражба чрез взлом срокът за уведомяване е до 24 (двадесет и четири) часа от узнаването.

ЗАСТРАХОВАНЕ НА  ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ

Предмет на застраховка
По този вид полица се застраховат всички постройки собственост на Застрахования или наети от него, които имат търговско предназначение и осигуряват условия за социално-битово и административно обслужване на персонала или за съхранение на материални ценности. Сградите включват и стъкла, фиксирани на външни врати, прозорци или други рамкови конструкции.
Към тази група принадлежат:
Различни търговски обекти – магазини, търговски центрове, заведения за обществено хранене;
Обекти, извършващи услуги на населението (химическо чистене, поправки, ремонт) и други;
Другата голяма група обекти, към които е насочен продуктът, обхваща офиси на фирми, специализирани кабинети (лекари, зъболекари) и други.

Покрити рискове

Основни рискове
- пожар (вкл. последиците от гасенето на пожара), експлозия, имплозия, удар от мълния, удар от самолет или друг летателен апарат или предмети, падащи от тях,
- природни бедствия, в т.ч. буря, ураган, градушка, проливен дъжд, щети от падащи дървета и клони, вследствие на природни бедствия, замръзване;
- свличане или срутване на земни пластове;
- тежест от естествено натрупване на сняг или лед;
- измокряне в резултат на авария на водопроводна, канализационна, отоплителна и паропроводна инсталация и включените към тях уреди;
- злоумишлени действия на трети лица (вандализъм),включително чрез палеж и/или злоумишлено използване на взривни устройства и материали;
- удар от ППС или животно, непринадлежащо на Застрахования или лица на служба при него;
- счупване на стъкло в резултат на покритите рискове, с лимит на отговорност процент от застрахователната сума на сградата.
- допълнителни разходи за отстраняване на последиците от настъпило застрахователно събитие (разходи за разчистване и хонорари на експерти);

Допълнителни рискове
- Наводнение
- Земетресение
- Кражба чрез взлом и грабеж
- Стъкло – всички рискове
- Късо съединение и токов удар на електрически инсталации и/или уреди
- Кражба, извършена чрез използване на технически средства
- Измокряне в резултат на изтичане на вода от спринклерни инсталации
- Пари в каса
- Развала
- Отговорност към трети лица 

Застрахователна сума
Застрахователната сума се посочва в полицата от Застрахования поотделно за всяка клауза. По тази полица се застрахова имущество, находящо се на един адрес (локация), чиято обща действителна стойност не е по-висока от 1 000 000 (един милион) лева. След изплащане на застрахователно обезщетение застрахователната сума се намалява с размера на изплатеното обезщетение.
Базата за определяне на застрахователната сума на застрахованото имущество по условията на тази застрахователна полица е действителна стойност.

Застрахователна премия
Застрахователната премия за всеки застрахователен период се определя от Застрахователя и се отразява в застрахователната полица.
Застрахователната премия се плаща еднократно при сключване на застраховката или разсрочено на вноски, ако е договорено в полицата.
Когато е договорено разсрочено плащане, при сключване на договора се определят и датите на падежите на текущите премии. Застрахованият е длъжен да следи за настъпване на падежите и да плаща дължимите вноски в срок.

Задълженията на всеки клиент
- При сключване на застрахователния договор да съобщите съществените обстоятелства, които са Ви известни и са от значение за оценката на риска.
- По време на действието на договора да обявите пред Застрахователя всички новонастъпили обстоятелства.
- Да предприемете мерки за предпазване на застрахованото имущество от вреди, както и да полагате грижа на добър стопанин по отношение на застрахованото имущество, в т.ч. да поддържате неговата цялост, функционална годност и качества.
- Да спазвате писмените предписания, дадени от Застрахователя при сключване на застрахователната полица и по време на нейното действие.
- Да уведомите незабавно Застрахователя, ако имате друга действаща застраховка за имуществото срещу рисковете, покрити по тази полица, или сключите други застраховки.
– Да уведомите писмено Застрахователя при прехвърляне на застрахованото имущество на трето лице не по-късно от 7 (седем) дни, считано от датата на прехвърлянето.
- Да платите дължимата застрахователна премия в сроковете, посочени в полицата.
- При настъпване на застрахователно събитие незабавно да уведомите органите на противопожарната охрана и/или полицията, и/или други компетентни органи, когато това се налага от естеството на застрахователното събитие. Едновременно с това да известите в писмен вид Застрахователя в срок до 3 (три) дни от узнаването, като запазите увреденото имущество за оглед от представители на Застрахователя и осигурите достъп до него. В случай на кражба чрез взлом срокът за уведомяване е до 24 (двадесет и четири) часа от узнаването.

ИНДУСТРИАЛЕН ПОЖАР

Предмет на застраховката
С този договор Застраховащият сключва със Застрахователя застраховка на имущество, за което Застрахованият има застрахователен интерес.
Чрез този вид застрахователен договор Вие получавате защита за своите производствени ресурси - сгради, машини, съоръжения, продукция, стоки, материални запаси и други;

Покрити рискове

Основни рискове
- Пожар, включително и последиците от гасенето му, експлозия, удар от мълния и удар от самолет или друг летателен апарат или предмети, падащи от тях;
- Природни бедствия: буря, ураган, градушка, наводнение, падащи дървета и клони вследствие природни бедствия;
- Свличане или срутване на земни пластове;
- Тежест от естествено натрупване на сняг или лед;
- Измокряне в резултат на авария на водопроводна, канализационна,отоплителна и паропроводна инсталации и включените към тях уреди;
- Злоумишлени действия на трети лица (вандализъм);
- Удар от пътно превозно средство или животно;
- Наводнение;
- Земетресение;
- Кражба чрез взлом и грабеж

Допълнителни рискове
- Прекъсване на бизнес, вкл. възможност за разширяване на покритието с риска Прекъсване на дейността вследствие на Авария на машини
- Авария на машини
- Електронно оборудване
- Развала на стоки в хладилни камери

Застрахователна сума
Застрахователната сума се посочва в застрахователната полица. За различните застрахователни рискове страните могат да договарят различни застрахователни стойности (лимити на отговорност). По отношение на застрахованото имущество размерът на застрахователната сума се определя на базата на неговата действителна или възстановителна стойност по смисъла на Кодекса за застраховането.

Застрахователна премия
Застрахователната премия за всеки застрахователен период се определя от Застрахователя и се отразява в застрахователната полица. Застрахователната премия се плаща еднократно при сключване на застраховката или разсрочено на вноски, ако е договорено в полицата. Когато е договорено разсрочено плащане, при сключване на договора се определят и датите на падежите на текущите премии. Застрахованият е длъжен да следи за настъпване на падежите и да плаща дължимите вноски в срок.

Задълженията на всеки клиент
- При сключване на застрахователния договор да съобщите съществените обстоятелства, които са Ви известни и са от значение за оценката на риска.
- По време на действието на договора да обявите пред Застрахователя всички новонастъпили обстоятелства.
- Да предприемете мерки за предпазване на застрахованото имущество от вреди, както и да полагате грижа на добър стопанин по отношение на застрахованото имущество, в т.ч. да поддържате неговата цялост, функционална годност и качества.
- Да спазвате писмените предписания, дадени от Застрахователя при сключване на застрахователната полица и по време на нейното действие.
- Да уведомите незабавно Застрахователя, ако имате друга действаща застраховка за имуществото срещу рисковете, покрити по тази полица, или сключите други застраховки.
- Да уведомите писмено Застрахователя при прехвърляне на застрахованото имущество на трето лице не по-късно от 7 (седем) дни, считано от датата на прехвърлянето.
- Да платите дължимата застрахователна премия в сроковете, посочени в полицата.
- При настъпване на застрахователно събитие незабавно да уведомите органите на противопожарната охрана и/или полицията, и/или други компетентни органи, когато това се налага от естеството на застрахователното събитие. Едновременно с това да известите в писмен вид Застрахователя в срок до 3 (три) дни от узнаването, като запазите увреденото имущество за оглед от представители на Застрахователя и осигурите достъп до него. В случай на кражба чрез взлом срокът за уведомяване е до 24 (двадесет и четири) часа от узнаването.

ЗАСТРАХОВКА ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ

Предмет на застраховката
Застраховка „Електронно оборудване“ е предназначена за застраховане на електронно оборудване, въведено в редовна експлоатация, което е собственост или се ползва на законно основание от Застрахования - българско или чуждестранно юридическо и физическо лице (еднолични търговци, експерт счетоводители, адвокати, нотариуси, лекари, стоматолози и др.)
- стационарна техника  - офис оборудване, оборудване за предпечатна подготовка; радио и телевизинна техника; медицинска техника, банкомати; контролно-измервателни уреди и др.;  
- преносима електронна техника/оборудване – лаптопи; навигационна техника /GPS приемници/; камери, фотоапарати; измервателна техника; геодезически апарати; мобилни телефони, и др.;
- застрахова се и лицензиран софтуер, инсталиран в електронната техника - Застрахователното покритие се отнася за повреда на програмния продукт, възникнала през периода на застраховката вследствие на пълна загуба или частична щета на застрахованото електронно оборудване, в резултат на покрит по условията на застраховката риск;
- друга електронна техника.

Покрити рискове
Застраховката покрива преките материални вреди върху застрахованата електронна техника/оборудване, в резултат на всички рискове, внезапно, случайно и непредвидимо настъпили през срока на действие на застраховката;
- Небрежност, неправилно използване или некомпетентно боравене със застрахованото оборудване, експлоатационни грешки, злоумишлени действия  на трети лица;
- Пожар с или без пламък, всички видове експлозии, имплозия; пряко попадение на мълния, падане на пилотирано тяло, както и щети, причинени от гасене, разрушаване, разчистване по време на тези събития;
- Изтичане на водопроводна вода;
- Природни бедствия;
- Грешки в конструкцията, дефекти на материала, производствени несъответствия, късо съединение и/ или токов удар, индукция от електрически ток в преносната мрежа, свръхнапрежение, непряко попадение на мълния;
- Кражба чрез взлом и/ или въоръжен грабеж;

Допълнителни рискове
 - носители на данни (включително запаметената върху тях информация) при увреждане или унищожаване от изброените по-горе събития по начин, който прави невъзможно машинното четене от тях или съхраняването на информация върху тях, а също така и при кражба чрез взлом или грабеж;
- допълнителни разходи, направени за безпрепятствено продължаване на дейността в случай на възникнало застрахователно събитие с техниката, в това число за външно оборудване, промяна на обичайните работни процедури, наемане на допълнителен персонал, външни услуги и други подобни;

Застрахователна сума
Застрахователната сума се определя и посочва от Застрахования.
База за определяне на застрахователната сума може да бъде един от следните два варианта:
- по възстановителна стойност – стойността за възстановяване на имуществото с ново от същия вид и качество, в това число всички присъщи разходи за доставка, строителство, монтаж и други, без прилагане на обезценка;
- по действителна стойност - срещу която вместо застрахованото имущество може да се купи друго от същия вид и качество.

Застрахователна премия          
Застрахователната премия се определя в съответствие с действащата към датата на сключване на застраховката тарифа, в зависимост от вида на електронната техника, застрахователната сума, рисковите обстоятелства, застрахователното покритие и срока на застраховката. Застрахователната премия се плаща еднократно при сключване на застраховката или разсрочено на вноски, ако е договорено в полицата. Когато е договорено разсрочено плащане, при сключване на договора се определят и датите на падежите на текущите премии. Застрахованият е длъжен да следи за настъпване на падежите и да плаща дължимите вноскив срок.

Задълженията на всеки клиент
- При сключване на застрахователния договор да съобщите съществените обстоятелства, коитоса Ви известни и са от значение за оценката на риска.
- По време на действието на договора да обявите пред Застрахователя всички новонастъпили обстоятелства.
- Да предприемете мерки за предпазване на застрахованото имущество от вреди, както и да полагате грижа на добър стопанин по отношение на застрахованото имущество, в т.ч. да поддържате неговата цялост, функционална годност и качества.
- Да спазвате писмените предписания, дадени от Застрахователя при сключване на застрахователната полица и по време на нейното действие.
- Да уведомите незабавно Застрахователя, ако имате друга действаща застраховка за имуществото срещу рисковете, покрити по тази полица, или сключите други застраховки.
- Да уведомите писмено Застрахователя при прехвърляне на застрахованото имущество на трето лице не по-късно от 7 (седем) дни, считано от датата на прехвърлянето.
- Да платите дължимата застрахователна премия в сроковете, посочени в полицата.
- При настъпване на застрахователно събитие незабавно да уведомите органите на противопожарната охрана и/или полицията, и/или други компетентни органи, когато това се налага от естеството на застрахователното събитие. Едновременно с това да известите в писмен вид Застрахователя в срок до 3 (три) дни от узнаването, като запазите увреденото имущество за оглед от представители на Застрахователя и осигурите достъп до него. В случай на кражба чрез взлом срокът за уведомяване е до 24 (двадесет и четири) часа от узнаването.