Автомобилно

Създай си спокойствие и избери сигурността за теб и твоето семейство докато си на път. Защити автомобила си и пътниците в него със застрахователна полица от „Бул Брокер“ ООД.

ЗАСТРАХОВКА “ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ” НА АВТОМОБИЛИСТИТЕ


Застраховката “ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ” на автомобилистите е задължителна застраховка и покрива отговорността за причинени имуществени и неимуществени вреди на трети лица, свързани с притежаването и използването на МПС, съгласно българското законодателство и законодателството на държавата, в която е настъпила вредата.
Условията на застраховка “ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ” на автомобилистите са строго регламентирани от Кодекса за застраховането и са еднакви за всички застрахователи.
Какви са лимитите на отговорност на застраховка “ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ”на автомобилистите ?
Лимити на отговорност за територията на Република България съгласно определените в § 27, ал. 2 от КЗ минимални застрахователни суми:

 - За имуществени вреди             

 • До 2 000 000 лв. за всяко събитие

- За неимуществени вреди        

 • До 2 000 000 лв. при едно пострадало лице
 • До 10 000 000 лв. за  всяко събитие при две или повече увредени лица

Лимити на отговорност за чужбина – съгласно действащото законодателство в страната, в която е настъпило събитието.

Покрити рискове по застраховка “ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ” на автомобилистите

 • неимуществени и имуществени вреди в резултат на телесно увреждане или фатално събитие;
 • вреди на чуждо имущество;
 • пропуснатите ползи, представляващи пряк и непосредствен резултат от увреждането

Изключени рискове по застраховка “ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ” на автомобилистите

 • умишлено причинена вреда;
 • щетата е в резултат на ПТП и сте управлявали превозното средство след употреба на алкохол и концентрация му в кръвта е над  допустимата от закона норма;
 • щетата е в резултат на ПТП и сте управлявали превозното средство под въздействие на наркотици или други упойващи вещества;
 • при ПТП откажете да се подложите или виновно отклоните проверка за алкохол, наркотици или техни аналози;
 • ако управлявате неизправно или повредено моторно преводно средство и в резултат на това възникне пътно транспортно произшествие
 • управляване превозното средство без свидетелство за правоспособност.

Как се определя цената на застраховка “ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ” на автомобилистите ?

Застрахователната премия се определя съгласно действащата тарифа по застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите към датата на издаване на полицата. Размерът на застрахователната премия се определя на регионален принцип и в зависимост от вида и категорията на моторното превозно средство, декларираните от клиента обстоятелства, които са от съществено значение за риска и данните на собственика на ППС.
При сключване на застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите клиентът заплаща вноска за Гаранционен фонд, дължима на основание чл. 287 ал. 2, т.1, и ал.3 от КЗ. Вноската се заплаща отделно от застрахователната премия. Тя винаги е дължима изцяло към момента на сключване на застраховката. Размерът на вноската за всяка една сключена полица е 13.00 лева.

Условия на плащане на застраховка “ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ” на автомобилистите 

Еднократно при получаване на застрахователните полици или разсрочено плащане.
При разсрочено плащане на застрахователната премия вноската за ГФ се събира изцяло с първата вноска от премията, дължима към момента на сключване на полицата, а застрахователната премия се увеличава с цената на всеки стикер за ГФ. Стикер се предоставя за периода на всяка разсрочка.

Териториална валидност на  “ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ” на автомобилистите

На територията на Република България, държави членки на международното споразумение Зелена Карта и държавите от  Европейското икономическо пространство (ЕИП)

ЗАСТРАХОВКА КАСКО

Каско застраховката попада в Раздел II „Общо застраховане“ на Приложение № 1 на Кодекса за застраховането.
При застраховка Каско Застрахователят се задължава срещу уговорена застрахователна премия, при настъпване на предвиденото в договора застрахователно събитие да обезщети лицето, в полза на което е сключен договорът, за причинените вследствие на това събитие щети по застрахованото превозно средство или щети във връзка с други имуществени интереси на застрахованото лице, като изплати застрахователно обезщетение в пределите на определената от договора застрахователна сума.

Покрити рискове по застраховка Каско

Застрахователите по застраховка  Каско поемат отговорност за пълна загуба или частична щета, в следствие реализиране на събития като: 
- пътно транспортно произшествие (ПТП): сблъсък на застрахованото МПС с друго превозно средство или с други подвижни или неподвижни обекти; 
- пожар и/или експлозия на МПС по време на експлоатация или престой в резултат на случайно събитие; 
- природни бедствия – буря, ураган, градушка, гръм и мълния, проливен дъжд, наводнение, удар на МПС от предмети отнесени от буря или ураган, морски вълни, свличане или срутване на земни пластове, натрупване или свличане на сняг или лед; 
- авария на промишлени и битови водопроводи, канализационни, газопроводни, паропроводни и електрически инсталации; 
- злоумишлени действия на трети лица – счупване, пробиване, изкъртване, надраскване, заливане с бои или химикали; 
- кражба или грабеж на цялото МПС; 
- нанесени повреди при опит за кражба; 
- кражба чрез взлом на оборудване на МПС; 
- злоумишлени действия на трети лица ;

Изключени рискове по застраховка Каско

-събития, настъпили вследствие употреба от страна на застрахования (застраховащия) на алкохол, наркотици и други упойващи или стимулиращи вещества или техни аналози; 
- преднамерени (умишлени) действия и груба небрежност от страна на застрахования (застраховащия); 
- управление на МПС от неправоспособен водач
- инсценирано застрахователно събитие или опит да се инсценира такова; 
- пътно транспортно произшествие (ПТП), причинено от водач, който в момента на събитието се е опитвал да избегне наказателна или административно - наказателна отговорност; 
- щети в резултат на корозия, износване, изхабяване, изтриване, обезцветяване, напукване, умора на материала на отделни части и възли, некачествен ремонт, неоригинални части, конструктивен (фабричен) дефект, скрита неизправност. При възникване на ПТП в следствие на тези случай се изплащат последвалите щети с изключение на частта или възела, причинил събитието; 
- грубо нарушаване на правилата за експлоатация на МПС и/ или неспазване предписанията на компетентните органи (движение по забранени и сигнализирани участъци, пътища, проходи, движение без вериги, движение с ремаркета, и др.);
- щети по двигателя и/ или купето след проникване на вода, кал и др. вследствие несъобразяване с правилата за техническа експлоатация и конкретните пътни, метеорологични или други условия; 
- лишаване от ползване, обезценка, престой или загуба на доход или печалба, пропуснати ползи, денгуби, неустойки, глоби и други косвени щети; 
- представени неверни данни за МПС при сключване на застраховката, при доказване на застрахователното събитие или оценка на щетата. В тези случаи застрахователят отказва или намалява размера на застрахователното обезщетение;
- кражба на отделни части, принадлежности, инструменти, багаж и оборудване на МПС. В случай, че при извършване на такава кражба са нанесени повреди на застрахованото МПС, същите се обезщетяват; 
- кражба на цялото МПС в случай, че се докаже по безспорен начин, че в застрахованото МПС е оставено не заключено, незатворено, с ключ на стартера, с изключена, неизправна или демонтирана сигнално - охранителна система или в МПС е оставен ключ, карта за запалване, дистанционно за сигнално - охранителна система или свидетелство за регистрация на МПС; 
- щетите, нанесени от градушка или проливен дъжд, в салона на открити автомобили (кабриолети) и други подобни, ако са оставени незакрити или с незатворени люк (шибидах) и/ или стъкло на МПС; 
- застрахователят не носи отговорност за щети, липсващи части и за последици от тях, констатирани при огледа на МПС; 
- повреда в двигателя или механизъм, система или уредба на застрахованото МПС, изгаряне на електрически крушки и предпазители в резултат на експлоатационни или на естествени причини; 
- щети получени при вдигане, превозване и сваляне на МПС с пътна помощ, автовоз, въздушен и железопътен транспорт, по воден път, както и при принудително вдигане, превозване или сваляне на застрахованото МПС със специализирани МПС от оторизираните държавни или общински органи, в случаите на неправилно или непозволено паркиране, в това число и при използване на други технически средства за принудително задържане от тези органи; 
- увреждане или унищожаване на гумите ако не е получено в резултат на покрито застрахователно събитие. 

Застрахователна Сума 

Застрахователната сума се определя съгласно действаща Методика на Застрахователя  и не може да надвишава действителната стойност на ППС към датата на сключване на застраховката.
По желание на ЗАСТРАХОВАНИЯ и при преценка на техническото състояние, външен вид и изминат пробег на МПС, за което при сключването на договора е изтекла повече от една година от годината на производство (като начална¬та година не се брои), застрахователната сума може да бъде намалена спрямо определената действителна стойност.
Застрахователна сума се определя в лева или евро по избор на Застрахования и се вписва в съответната валута в застрахователната полица.

Застрахователна премия

Застрахователната премия се начислява в процент от застрахователната сума. Тя се определя по действащата тарифа на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ към датата на сключване на застраховката и в зависимост от избраните от Застрахования покрития.
Застрахователната премия се заплаща еднократно или разсрочено.
При договорено разсрочено плащане на премията и при настъпване на застрахователно събитие неплатените разсрочени вноски стават изискуеми. Застрахователят ще изплати обезщетение след заплащането им.

Срока на застраховката – Една година

Застрахователният договор влиза в сила в часа и деня, посочени в полицата за начало на застраховката, и приключва в часа и деня, посочени за край на същата. Ако часът не е посочен, за начало на застраховката се счита 00.00 часа на деня, следващ деня на сключването на полицата. 

Териториално покритие

Сключените Застрахователните договори, имат териториално действие за Република България, останалите държави – членки на Ев¬ропейския съюз и за държавите извън съюза, членки на Международното спо¬разумение „Зелена карта“, както следва: Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Княжество Андора, Босна и Херцеговина, Конфедерация Швейцария, Република Северна Македония, Кралство Норвегия, Република Сърбия, Черна гора и Република Турция, освен ако не е договорено друго

При Настъпване на Застрахователно събитие

Задължение на застрахования е да докаже настъпването на застрахователно събитие. 
При настъпване на застрахователно събитие застрахования е длъжен да уведоми застрахователя в срок от 3 работни дни от узнаването, както и компетентните държавни органи (полиция, служба „Пожарна и аварийна безопасност“ и други) с цел издаване на необходимия документ и да вземе мерки за спасяване, ограничаване и намаляване на щетите на застрахованото МПС.
Застрахованият е длъжен да спазва инструкциите, дадени от застрахователя, и да запази МПС във вида му след настъпилото застрахователно събитие до извършване на оглед и описване на повредите от представител на застрахователя. 

Застрахователно обезщетения

При настъпване на застрахователно събитие, причинило щети на застрахованото имущество по посочените в застрахователните клаузи рискове, през периода на времетраене на застраховката, застрахователят е длъжен в определените срокове да изплати обезщетение на застрахования. Отговорността на застрахователя в повечето случаи е до размера на действителния размер на щетите, но не повече от фиксираната застрахователна сума при сключването на застрахователния договор.
Определянето на застрахователното обезщетението се извършва след като застрахованият е представил всички изискуеми документи и данни по щетата при процедури за получаване на обезщетение.
При тотална загуба застрахователното обезщетение е равно на застрахователната сума на отделното имущество, според поетата отговорност от застрахователя.

ДОБРОВОЛНА ЗАСТРАХОВКА ЗЛОПОЛУКА НА ЛИЦАТА, ПЪТУВАЩИ В МОТОРНОТО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО(МПС)

Предмет на застраховката
Застрахователят покрива риска от настъпване на застрахователно събитие за всички места в МПС, включително и мястото на водача, съгласно броя им, обявен в регистрационните документи на МПС или само мястото на водача. За Застраховани се считат всички лица, пътували в МПС по време на злополуката.
Максималният срок на действие на застрахователната полица е една година. При сключване на краткосрочна застраховка минималният срок на действие на застрахователната полица е един месец.
Застрахователната полица влиза в сила в 0.00 часа на деня, следващ този, в който е платена застрахователната премия (или частта от нея, когато е договорено разсрочено плащане), освен ако е договорено друго, което е отразено в полицата или с добавък към нея.
Покритието по тази застраховка е валидно 24 (двадесет и четири) часа в денонощието, за територията на Република България, EC, EИП, както и Андора, Швейцария и Сърбия.

Застрахователно покритие

Застрахователят ще обезщети лицата, намиращи се в МПС, за трайна загуба на работоспособност или смърт, настъпили в резултат на пътнотранспортно произшествие до размера на застрахователната сума за всяко събитие.
Застрахователното покритие се простира от момента на качване в МПС до момента на слизане от същото.

Изключения

Застрахователят не дължи плащане на застрахователна сума в следните случаи:

 • При настъпила щета, вследствие на преднамерено действие на застрахованото лице или друго лице правоимащо да получи застрахователната сума;
 • При настъпила злополука, причинена от неправоспособен водач, от водач без валидно свидетелство за категорията моторно превозно средство, което управлява или от водач с отнето свидетелство за управление;
 • При ПТП с лица, намиращи се в МПС, използвано за обучение, състезания, изпитания и други, освен ако е договорно, друго, което е отразено в добавък към полицата и е начислена допълнителна застрахователна премия;
 • При неизползване на обезопасителни колани и системи за обезопасяване на деца съгласно Закона за движение по пътищата;
 • При ПТП, причинено от водача на МПС, което е посочено в полицата, употребил алкохол с концентрация на алкохола над допустимите по закон норми или който е под въздействието на наркотично вещество или негов аналог
 • При настъпила злополука вследствие на война, размирици или действия, имащи военен характер, бунтове, граждански вълнения и други подобни;
 • Когато пътниците в застрахованото МПС са повече от предвижданите в свидетелството за регистрация
 • При трайна загуба на работоспособност или телесни увреждания, съществуващи преди застрахователното събитие, както и последиците или усложненията от тях

Застрахователна сума 
Застрахователната сума се договаря между Застраховащия/Застрахования и Застрахователя и се посочва в застрахователната полица.
Отговорността на Застрахователя при настъпване на застрахователно събитие е до размера на застрахователната сума и той не може да бъде задължаван над нея.
След извършване на плащания по застрахователна полица застрахователната сума се намалява с размера на извършените плащания.

Застрахователна Премия

Застрахователната премия се определя от Застрахователя и се отразява в застрахователната полица.
Застрахователната премия се плаща еднократно при сключване на застраховката или разсрочено на вноски, ако е договорено в полицата.
Когато е договорено разсрочено плащане, при сключване на договора се определят и датите на падежите на текущите премии. Застрахованият е длъжен да следи за настъпване на падежите и да плаща дължимите вноски в срок.

При настъпване на застрахователно събитие

При настъпване на застрахователно събитие, Застрахованият или неговият законен наследник в случай на смърт на Застрахования, е длъжен:
Да поиска освидетелствуване на събитието от компетентните държавни органи;
В 7 (седем)-дневен срок от узнаването писмено да уведоми Застрахователя за настъпилото пътно - транспортно произшествие. Уведомлението съдържа данни за:
датата и мястото на събитието, вида, марката и регистрационния номер на МПС.
Да представи на Застрахователя:
-  писмена претенция за изплащане на обезщетение;
-  застрахователна полица – оригинал;
-  констативен протокол или протокол за ПТП;
- медицински документи, удостоверяващи получените при застрахователното събитие телесни увреждания;
-  решение на Трудово-експертна лекарска комисия (ТЕЛК);
-  акт за смърт и удостоверение за наследници;
-  други доказателства и сведения, които бъдат поискани от Застрахователя.

Застрахователно обезщетение

Дължимото застрахователно обезщетение  се изплаща от Застрахователя в срок от 15 (петнадесет) дни, считано от датата на представяне на всички документи.
Обезщетение се дължи от Застрахователя в следните случаи:
- при смърт на Застрахования, настъпила вследствие на злополука, 
- при трайно намалена работоспособност, настъпила в резултат на злополука установена  по надлежния     ред от ТЕЛК или Застрахователна медицинска комисия (ЗМК).
До посочения в полицата лимит само на Застрахования водач или на неговите законни наследници в случай на смърт на Застрахования.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЗЛОПОЛУКА НА ПЪТНИЦИТЕ В ОБЩЕСТВЕНИЯТ ТРАНСПОРТ

Застраховка Злополука на пътниците в обществения транспорт е задължителна застраховка, съгласно действащото законодателство на Република България за всички, които извършват обществен превоз:
таксиметрови автомобили.
релсови транспортни средства;
тролейбуси и автобуси;
въздухоплавателни средства;
всички видове морски и речни плавателни съдове;
въжени линии и влекове;

Покрити рискове

Задължителна застраховка Злополука на пътниците обществения транспорт, покрива следните рискове, настъпили по време на пътуването включително при качване или слизане :
смърт вследствие злополука;
трайна загуба на работоспособност вследствие злополука.
За злополука се счита всяко събитие, станало не по волята на застрахованото лице, настъпило по време на пътуване (включително при качване или слизане от превозното средство), което в резултат на внезапни и непредвидени действия или причини от външен произход в срок до една година от настъпването му е причинило смърт или трайна загуба на работоспособност на застрахованото лице.
За злополука се считат също: изкълчванията, обтяганията или скъсванията на тъкани, причинени от внезапно напрягане на собствени сили; инфекциите, при които заразната материя е проникнала в организма на пострадалото от злополука лице; телесните увреждания или смъртта, настъпили по време на превоза при спасяване на своя или на чужд живот или на имущество.

Изключени рискове

Задължителна застраховка Злополука на пътниците обществения транспорт, не покрива следните рискове: 
- заболяване от каквото и да е естество на пътника;
- война, размирици или действия, имащи военен характер, бунтове, граждански вълнения и други;
- опит за самоубийство или самоубийство на пътника;
- преждевременно раждане или аборт на пътника, освен ако са предизвикани от настъпилата               злополука; 
- температурни влияния (простуда, измръзване, слънчев или топлинен удар), освен ако те са   предизвикани от настъпилата злополука; 
- алкохолни отравяния и пряко причинени от тях увреждания, употреба на наркотични вещества или   техни аналози от пътника

Период на застраховката

Застрахователният договор се сключва за срок не по-кратък от една година.
Плащането на застрахователна премия е необходимо условие за наличието на валидна застрахователна полица.
Застрахователната премия може да бъде определена като процент от реализираните от превозвача приходи от продадени билети и карти или на база брой пътнически места.
Застрахователната премия се заплаща еднократно или разсрочено.

Изплащане на щети 

Застрахователят определя застрахователното обезщетение в рамките на определения лимит на отговорност.
Застрахователното обезщетение се изплаща от застрахователя в срок от 15 дни след представяне на всички поискани от него документи, установяващи настъпването на застрахователното събитие и размера на вредите.
При настъпване на застрахователно събитие превозвачът е длъжен да уведоми застрахователя. Уведомяването може да извърши и пострадалият пътник или трето лице. Превозвачът е задължен да състави акт за злополука на пострадалия пътник с подробно описание на случая. Акт за злополука може да не се съставя, ако тя е отразена в акт на компетентен орган. В този случай превозвачът е длъжен да предостави заверено копие от акта на пострадалия пътник. 

За предявяване на претенция за изплащане на застрахователната обезщетение, е необходимо да се представят следните документи:

Писмено искане;
Билет, карта или друг документ в оригинал, доказващ, че пострадалият е бил пътник;
Акт за транспортна злополука;
Препис от акта за смърт и удостоверение за наследници в оригинал или експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК;
Епикризи, болнични листове, протоколи на ЛКК и други медицински документи, по искане на застрахователя.