Отговорности

С предлаганата от нас застраховка Обща Гражданска Отговорност, Ви осигуряваме надеждна защита в случай на неволно причинена вреда на трети лица при извършване на обичайната дейност, както и в качеството Ви работодател, наемател или собственик на помещения. А при сключване на Професионална отговорност Ви осигуряваме застрахователно покритие за вреди нанесени на трети лица в резултат на извършваната от Вас дейност.

 

ЗАСТРАХОВКА ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ КЪМ ТРЕТИ ЛИЦА

Какво покрива застраховка Гражданска Отговорност към трети лица
Застраховката покрива отговорността на посоченото в застрахователната полица юридическо лице - търговец  пo смисъла на Търговския закон, за причинени от него имуществени и неимуществени вреди на трети лица, пpи или пo повод осъществяване на стопанската му дейност, вписана в застрахователния договор, в рамките на територията на валидност на полицата.
По условията на тази застраховка, Застрахователят се задължава да покрие в рамките на договорените лимити на отговорност всички суми, които застрахованият / юридическо лице/  бъде задължен да плати въз основа на съдебно решение или на споразумение за причинените вреди на трети лица, произтичащи от гражданската му отговорност.

Покрити рискове
Сумите, които Застрахованият на законно основание стане отговорен да заплати като компенсация за материални щети, трайна и временна неработоспособност вследствие на злополука или смърт, причинени през срока на застраховката на трети лица, във връзка с описаната в Полицата дейност;
Целесъобразните разходи, направени от Застрахования за ограничаване на вредите, когато е действал с необходимата за случая грижа, дори ако усилията му са били безуспешни;
Съдебните разноски по дела срещу застрахования, във връзка със застрахователни събития, покрити от застраховката, при условие, че застрахователят е бил привлечен в процеса като трето лице – помагач, когато това е допустимо от закона.

Лимити на обезщетение
Единичен лимит.
Отговорността на Застрахователя за всички обезщетения и разноски, вследствие на едно застрахователно събитие, не може да надхвърли посочения в полицата единичен лимит на обезщетение.
Поредица от претенции, дължащи се на продължително или повтарящо се излагане на едно и също вредно влияние, се счита за едно застрахователно събитие, като за дата на събитието се приема датата на първата щета.
Агрегатен лимит.
Отговорността на Застрахователя за всички обезщетения и разноски, платими в резултат на всички застрахователни събития през периода на застраховката не може да надхвърли посочения в полицата агрегатен лимит на отговорност.

Застрахователна премия
Застрахователната премия се договаря на основа на тарифата на Застрахователя, валидна към датата на сключване на застраховката.
Първата, както и еднократната премия се плащат при връчване на полицата , ако не е уговорено друго.
При договорено разсрочено плащане, ако Застрахованият не спази срока за плащане на текущата премия, Застрахователят може да намали лимитите на обезщетение, да измени договора или да го прекрати, но не по-рано от 15 дни от деня, в който Застрахованият е получил писмено предупреждение.Ако след изтичане на 15 дневния период Застрахованият не е внесъл дължимата премия, Застрахователят прекратява застрахователния договор.
Застраховка Гражданска отговорност на трети лица е доброволна и към нея могат да бъдат конкретизирани следните отговорности:
Отговорност при използване на огнестрелно оръжие
Отговорност на работодателя
Отговорност на изделието/ продукт
Отговорност на хотелиера и ресторантьора
Обща Гражданска Отговорност за транспортни фирми, съгласно Наредба за получаване на лиценз
Отговорност на охранителни фирми

ПРОФЕСИОНАЛНИ ОТГОВОРНОСТИ

Какво покрива застраховка Професионална отговорност
Застрахователният договор за задължителна застраховка Професионална отговорност покрива отговорността на застрахования за вреди, причинени от него при извършване на територията на Република България на дейността, във връзка с която е сключен застрахователният договор. Става въпрос за дейността, за която застрахованият е регистриран или притежава призната правоспособност за упражняване на съответната професия или дейност на територията на Република България, и дейността се извършва в рамките на тази регистрация или правоспособност. Застрахованият може да бъде физическо или юридическо лице. Застраховката покрива отговорността на застрахования, неговите представители, служители и посочените в полицата подизпълнители.

Покрити рискове:

  • Професионална отговорност за вреди, възникнали в резултат неизпълнение на задължения
  • Нарушение на конфиденциалността
  • Нарушаване или засягане на интелектуална собственост
  • Клевета
  • Причиняване на финансови загуби на клиенти в резултат на нелоялни служители
  • Разноски за правна защита по предявени претенции

Лимити  на обезщетение
Единичен лимит.
Единичният лимит представлява максималния размер на сбора от сумите, които Застрахователят ще заплати като обезщетение и разноски по всички покрити по застраховката  претенции, породени от едно застрахователно събитие.
Агрегатният лимит
 Представлява максималния сбор на всички обезщетения, платими по претенции и разноските по тях, предявени в периода на застраховката.

Застрахователна премия
Застрахователната премия се договаря на основа на тарифата на Застрахователя, валидна към датата на сключване на застраховката.
Първата, както и еднократната премия се плащат при връчване на полицата , ако не е уговорено друго.
При договорено разсрочено плащане, ако Застрахованият не спази срока за плащане на текущата премия, Застрахователят може да намали лимитите на обезщетение, да измени договора или да го прекрати, но не по-рано от 15 дни от деня, в който Застрахованият е получил писмено предупреждение.Ако след изтичане на 15 дневния период Застрахованият не е внесъл дължимата премия, Застрахователят прекратява застрахователния договор.
Застраховка Професионална  отговорност е задължителна и към нея могат да бъдат конкретизирани следните отговорности:
Отговорност на туроператора
Отговорност на нотариуса
Отговорност на адвоката
Отговорност на дипломиран експерт счетоводител и регистриран одитор
Отговорност на лекар и медицински персонал
Отговорност на синдика
Отговорност на частния съдебен изпълнител
Отговорност на застрахователни брокери и агенти