Анкетна карта чл. 325 ал.1

Изтеглете документа от тук

Анкетна Карта
Съгласно чл. 325а, ал.1 от Кодекса за застраховане
    

Определяне на изискванията и потребностите на:
    
...........................................................................................................................................................................................

Настоящият документ е разработен на основание чл. 325а, ал.1 от Кодекса за застраховане и има за цел да предостави нужната информация за правилно определяне на изискванията и потребностите на ползвателя на застрахователни услуги по отношение на продуктите, които предлага застрахователния брокер: 
Желая да застраховам: 
………………………………………………………………………………………………………………………….


Имате ли предпочитания към застрахователна компания?                                        Да □                  Не □
Желаете ли да подновите полицата в същата застрахователна компания?   Да □                  Не □
Основни изисквания: 
□ Основно покритие                                                  
□ Разширено покритие
□ Оптимално съотношение между застрахователно покритие и застрахователна премия                    

□ Законодателни изисквания 
□ Най – ниска цена                                 
□ Съгласно договор
□ Друго ……………………………………………………..

Искам да бъдат покрити следните рискове:.............………….............................................................................
Допълнителни условия на заявителя: ................…………...................................................................................
Плащането да бъде:    □ еднократно     □ на вноски
Декларирам, че настоящият документ ми беше предоставен преди сключване на застрахователния договор заедно с информационния документ за застрахователен продукт, както и че ми беше предоставена достатъчно информация по разбираем начин относно застрахователния продукт, за да мога да взема информирано решение за сключване на застрахователен договор. 
Информиран съм, че когато застрахователният продукт се разпространява директно от служители на застрахователя те получават трудово възнаграждение съгласно КТ, а когато застрахователният продукт се разпространява от посредник, последният получава комисионно възнаграждение. 

Неразделна част от настоящата анкета представлява ПРИЛОЖЕНИЕ № 1, съдържащо информацията по чл. 325 от Кодекса за застраховането. 


ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 


Информация по чл. 325 от КЗ

„БУЛ БРОКЕР“ ООД, ЕИК 175289139, със седалище и адрес в гр. София, жк. Разсадника-Коньовица бл.26, вх.А, ет.4, ап.2, е застрахователен брокер, вписан в регистъра с решение № 298-3Б от 13.05.2010 г. и Удостоверение № 233-3Б от 15.06.2010 г. Регистрацията може да бъде проверена на адрес  http://www.fsc.bg/bg/registri-i-spravki/ - Електронен регистър и картотека – Застрахователни брокери, 
„БУЛ БРОКЕР“ ООД не притежава пряко или чрез свързани лица повече от 10 на сто от гласовете в общото събрание или от капитала на застрахователно дружество, както и застраховател и предприятие-майка на застраховател не притежават пряко или чрез свързани лица акции или дялове, представляващи повече от 10 на сто от гласовете в общото събрание на съдружниците или от капитала на „БУЛ БРОКЕР“ ООД.
При предоставяне на услугите, ЗБ „Бул Брокер“ ООД няма договорно задължение да извършва застрахователно посредничество изключително за един или повече застрахователи и не предоставя съвети по чл..325a, ал.5 от КЗ, а посредством договори извършва застрахователно посредничество за ЗД “Бул Инс“ АД, ЗАД “Булстрад Виена Иншурънс груп“, ЗК „Уника“ АД, ЗК „Уника Живот“ АД, „ДЗИ-Общо застраховане“ ЕАД, ЗД “Евроинс“ АД, „Дженерали Зстраховане“ АД, ЗАД „Армеец“ АД, ЗАД „Алианц България“, ЗК „Лев Инс“ АД, ЗАД„ОЗК-Застраховане“АД, „Групама застраховане“ ЕАД, „ЗАД ДаллБогг:Живот и здраве“ АД, ЗЕАД “Булстрад Живот Виена Иншурънс груп“ ЕАД, „ДЗИ-Животозастраховане“ ЕАД.  Застрахователният брокер предоставя съвет, изготвен въз основа на справедлив и личен анализ по чл. 325а, ал. 5, когато това е възложено от ползвател на застрахователни услуги. В този смисъл, ЗБ „Бул Брокер“ ООД в своята дейност, представлява ползвателя на застрахователни услуги и дава съветите си въз основа на справедлив и личен анализ, на база достатъчно голям брой застраховки, за да бъде в състояние да направи лична препоръка, основана на професионални критерии, относно застрахователния договор, който би бил най-подходящ да удовлетвори потребностите на ползвателя на застрахователни услуги. Преди сключването на застрахователен договор, като се отчита сложността на застрахователния продукт и вида на ползвателя на застрахователни услуги, му се предоставя относимата информация за застрахователния продукт в разбираема форма на хартиен или друг траен носител, за да може той да вземе информирано решение.
В случай че имате оплаквания от предоставяната от „БУЛ БРОКЕР“ ООД  услуга или по друга причина желаете да подадете жалба, моля направете го писмено на адрес гр. Свищов, 
ул. „Генерал Киселов" №11 или на електронна поща на адрес: nikolay_iliev80@abv.bg, като задължително посочите име, ЕГН, телефон и адрес за обратна връзка и опишете оплакването си. Ние ще Ви отговорим в срок от 1 месец от получаването на жалбата Ви с писмо или на посочения от вас електронен адрес.
 Вие можете също така да подадете жалба до Заместник-председателя на КФН, ръководещ Управление „Застрахователен  надзор“ или до Секторната помирителна комисия за разглеждане на спорове в областта на застраховането и  застрахователното посредничество (СПК), включително и при предоставяне на финансови услуги от разстояние в тези сектори, на адрес гр. София 1000, ЦУ на КЗП, пл. Славейков №4А. тел. 02/9330 588, интернет страница www.kzp.bg, e-mail adr.ins@kzp.bg.

гр.……………………..,                                 Подпис:        .........................................
………………... 20  г.