Договор за възлагане

Изтеглете бланка от тук

 

ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ

Днес ………………….. г. в гр. …………………………………………………... се сключи настоящия договор между:

…………………………………………………………………………………………………………………………….,

адрес:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..,  

БУЛСТАТ/ ЕГН: …………………………………………………...,

наричан за краткост Възложител от една страна 
 и
„Застрахователен брокер „ Бул Брокер „ ООД ; ЕИК 175289139 
Адрес : гр. София ; жк. „ Разсадник – Коньовица „ ; бл.26 ; вх.А ; ет.2 ; ап.4
Наричан за краткост Застрахователния Брокер и/или само Брокер/а, се сключи настоящият договор за следното:
                       
Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а БРОКЕРЪТ приема да му посредничи при сключване на застрахователен договор за застраховане на застрахователния интерес на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като включително сключва от името на последния и за негова сметка застрахователния  договор  и при необходимост от тяхното подновяване. 
Чл.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
- да получи оферти за предлаганите застрахователни услуги от няколко застрахователни дружества; 
- да изисква допълнителна информация от БРОКЕРА във връзка с предоставените му оферти; 
- да получи съдействие от Брокера при уреждането на претенциите при настъпване на застрахователно събитие;
- да избере сам застрахователното дружество от предложените от БРОКЕРА оферти. 
Чл.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да предостави на Застрахователния брокер цялата необходима пълна, точна и вярна информация относно застрахователните обекти, които подлежат на застраховане, както и да заплаща дължимите застрахователни премии в установените за това срокове.
В случаите, когато Възложителят не заплаща застрахователните премии в установените за това срокове Брокера не носи отговорност за прекратяване на застрахователното покритие от страна на Застрахователя, както и за последствията, произтичащи от тези действия.
Брокера не носи отговорност за последиците от сключения застрахователен договор, в случаите, в които Възложителят съзнателно или несъзнателно не е предоставил цялата необходима информация за оценка на риска и застрахователния интерес и за сключване на застрахователния договор.
Чл.4. БРОКЕРЪТ приема да:
- да извърши анализ на предлаганите застрахователни услуги, на застрахователните рискове и предложенията за застрахователно покритие на различните застрахователни дружества. 
- да консултира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и действа от негово име при сключване на различните застрахователни договори, както и да администрира сключването, подновяването им и уреждането на претенциите при настъпване на застрахователно събитие. 
Чл.5. Настоящият договор е безсрочен и влиза в сила от датата на неговото подписване.
Настоящият договор се прекратява:
- едностранно с 30 /тридесет/ дневно писмено предизвестие от всяка страна;
- веднага по взаимно съгласие на двете страни ;
Този договор отменя всички предишни възлагателни договори и писма сключени с други лица и организации и остава в сила до писменото му прекратяване, от която и да е от страните.
Чл.6. Кореспонденцията между страните се води на адресите посочени, по-горе както и чрез съобщения по електронна поща и телефон/sms, като при промяна, съответната страна е длъжна да уведоми писмено другата страна. В противен случай, всички съобщения, изпратени на известните адреси на страните се считат за  редовно направени. 
Чл.7. Страните се задължават да опазват взаимно търговския си престиж, както и търговската тайна, станала им известна във връзка с изпълнението на настоящия договор.
Чл. 8. С подписването на настоящия договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ потвърждава, че е запознат с Политиката за поверителност на БРОКЕРА по чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, и за отмяна на Директива 95/46 /ЕО (Общ регламент относно защитата на данните - GDPR), достъпна в офиса и/или сайта на БРОКЕРА. 
Чл.9. Споровете, възникнали във връзка с изпълнението на договора, се разрешават от страните с писмено споразумение, а при невъзможност, въпросът се отнася за решаване от компетентния съд. 
Чл.10. За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство. 


За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:  ______________________        За БРОКЕРА:     ______________________