Информация по чл. 325 от КЗ

Изтеглете блантака от тук

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ ЧЛ.325 ОТ КЗ

„БУЛ БРОКЕР“ ООД, ЕИК 175289139, със седалище и адрес на гр. София, жк. Разсадника-Коньовица бл.26, вх.А, ет.4, ап.2, е застрахователен брокер, вписан в регистъра с решение № 298-3Б от 13.05.2010 г. и Удостоверение № 233-3Б от 15.06.2010 г. Регистрацията може да бъде проверена на адрес  http://www.fsc.bg/bg/registri-i-spravki/ - Електронен регистър и картотека – Застрахователни брокери, „БУЛ БРОКЕР“ ООД не притежава пряко или чрез свързани лица повече от 10 на сто от гласовете в общото събрание или от капитала на застрахователно дружество, както и застраховател и предприятие-майка на застраховател не притежават пряко или чрез свързани лица акции или дялове, представляващи повече от 10 на сто от гласовете в общото събрание на съдружниците или от капитала на „БУЛ БРОКЕР“ ООД.

При предоставяне на услугите, ЗБ „Бул  Брокер“ ООД няма договорно задължение да извършва застрахователно посредничество изключително за един или повече застрахователи и не предоставя съвети по чл..325a, ал.5 от КЗ, а посредством договори извършва застрахователно посредничество за ЗД “Бул Инс“ АД, ЗАД “Булстрад Виена Иншурънс груп“, ЗК „Уника“ АД, ЗК „Уника Живот“ АД, „ДЗИ-Общо застраховане“ ЕАД, ЗД “Евроинс“ АД, „Дженерали Зстраховане“ АД, ЗАД „Армеец“ АД, ЗАД „Алианц България“, ЗК „Лев Инс“ АД, ЗАД„ОЗК-Застраховане“АД, „Групама застраховане“ ЕАД, „ЗАД ДаллБогг:Живот и здраве“ АД, ЗЕАД “Булстрад Живот Виена Иншурънс груп“ ЕАД, „ДЗИ-Животозастраховане“ ЕАД.  Застрахователният брокер предоставя съвет, изготвен въз основа на справедлив и личен анализ по чл. 325а, ал. 5, когато това е възложено от ползвател на застрахователни услуги. В този смисъл, ЗБ „Бул Брокер“ ООД в своята дейност, представлява ползвателя на застрахователни услуги и дава съветите си въз основа на справедлив и личен анализ, на база достатъчно голям брой застраховки, за да бъде в състояние да направи лична препоръка, основана на професионални критерии, относно застрахователния договор, който би бил най-подходящ да удовлетвори потребностите на ползвателя на застрахователни услуги.

Преди сключването на застрахователен договор, като се отчита сложността на застрахователния продукт и вида на ползвателя на застрахователни услуги, му се предоставя относимата информация за застрахователния продукт в разбираема форма на хартиен или друг траен носител, за да може той да вземе информирано решение.

В случай че имате оплаквания от предоставяната от „БУЛ БРОКЕР“ ООД  услуга или по друга причина желаете да подадете жалба, моля направете го писмено на адрес гр. Свищов, 
ул. „Генерал Киселов" №11 или на електронна поща на адрес: nikolay_iliev80@abv.bg, като задължително посочите име, ЕГН, телефон и адрес за обратна връзка и опишете оплакването си. Ние ще Ви отговорим в срок от 1 месец от получаването на жалбата Ви с писмо или на посочения от вас електронен адрес.

Вие можете също така да подадете жалба до Заместник-председателя на КФН, ръководещ Управление „Застрахователен надзор“ или до Секторната помирителна комисия за разглеждане на спорове в областта на застраховането и застрахователното посредничество (СПК), включително и при предоставяне на финансови услуги от разстояние в тези сектори, на адрес гр. София 1000, ЦУ на КЗП, пл. Славейков №4А. тел. 02/9330 588, интернет страница www.kzp.bg, e-mail adr.ins@kzp.bg.

Като застрахователен брокер „БУЛ БРОКЕР“ ООД извършва застрахователно посредничество по възлагане от своите клиенти, ползватели на застрахователни услуги и в тази връзка ги представлява пред застрахователните дружества.

Като застрахователен брокер  „БУЛ БРОКЕР“ ООД не предоставя съвети (лични препоръки) на своите клиенти във връзка със сключване на застрахователни договори, а единствено обективна информация, с която да ги подпомогне да вземат информирано решение за избор на застраховка. Вие имате право да поискате  „БУЛ БРОКЕР“ ООД  да ви изготви съвет въз основа на справедлив и личен анализ, а ние имаме право да приемем или откажем изготвянето му.

Естеството на възнаграждението, което  „БУЛ БРОКЕР“ ООД  получава за оказване на посредническите си услуги е комисион, включен в застрахователната премия по сключените с негово посредничество застрахователни договори и се заплаща от застрахователната компания.

В случай че имате оплаквания от предоставяната от  „БУЛ БРОКЕР“ ООД   услуга, моля подавайте вашите жалби до Николай Илиев на адрес гр. Свищов, ул. “Генерал Киселов“ 11 или на електронна поща: nikolay_iliev80@abv.bg. „БУЛ БРОКЕР“ ООД се ангажира да получите отговор на жалбата си в срок от 1 (един) месец от получаването ѝ на посочен от вас адрес.